obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
Revitalizácia školskej záhradky  - Zapojením sa do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a 
s podporov Občianskeho združenia "Pomoc školstvu v Lamači" sme získali podporu na revitalizáciu
školskej záhradky. Keď k tomu pridáme zopár úžasných, pracovitých ľudí z radov rodičov, zamestnancov
našej školy a žiakov výsledkom môže byť aj to, čo nám v záhrade vyrástlo v priebehu jedného mesiaca.
Úprimne a zo srdca všetkým ďakujeme.
 
Čítaj, pochop a použi! - projekt realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s podporov EÚ. V aktivitách  
projektu pokračujeme naďalej, Projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na začiatku roku  
sme urobili test čitateľskej gramotnosti, ktorý sme na konci roka zopakovali. Zistili sme zlepšenie  
čitateľských zručností detí. Počas roka sme robili aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti  
s použitím materiálov vypracovaných v projekte Čítaj, pochop a použi!. Medzi aktivity patrí aj projektový týždeň Naša kniha. Tento rok bol vyhlásený aj MŠVVaŠ SR za rok Rozvoja čitateľskej gramotnosti.  
 
 
Zdravá škola - projekt je zamerané na aktivity spojené s výchovou a vzdelávaní detí k zdravej  
výžive. Škola získala certifikát Škola podporujúca zdravie už v roku 2004 a od toho času robíme  
priebežne  aktivity podporujúce zdravý vývoj našich žiakov. 
 
Strom života - environmentálny projekt. Dlhodobo je naša škola zapojená do uvedeného projektu a získava veľa ocenení. Na podporu tohto projektu vznikol aj krúžok ako klub environmentálnej výchovy. 
 
Infovek - projekt MŠ na podporu technického pripojenia školy k internetu. 
 
Otvorená škola - projekt je zameraný na otvorenosti školy na účely krúžkovej činnosti, činnosti  
rôznych organizácii, ako napr.  ZUŠ, Krúžky v škole a pod. 
 
Otvorené hodiny pre MŠ - deti MŠ sa zúčastnia hodín ANJ, TEV a INF priamo na škole s  
učiteľmi  ZŠ, aby sa nebáli školy. 
 
Recyklohry - projekt zameraný na separáciu odpadu - elektrického a batérii  
 
Fakultná škola Pedagogickej fakulty UK - príprava budúcich pedagógov. 
 
CHIPS - rovesnícka podpora 
Záložka do knihy nás spája - medzinárodný projekt. Žiaci vyrábajú záložky do kníh a vymieňajú  
si ich zo školami v Čechách. 
 
Európsky týždeň športu - LAbeh  
16. 9. 2016 od 9.00 hod. organizujeme pre žiakov školy beh v okolí školy. Trať bude rôzne dlhá pre jednotlivé ročníky.  
 
 
Do školy na bicykli - celonárodná kampaň.  
 
Hlavný cieľom kampane je podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku.  
V našej škole sa uskutoční v dňoch 7. a 8. septembra 2016.  
 
 
 
POHNI KOSTROU - Povedz áno športu!  
 
Projekt je zameraný na podporu športu. Organizuje ho národné športové centrum.  
Chceme deti presvedčiť, že každý šport je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny  
šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil.
 
viac informácií na http://www.pohnikostrou.sk/ - list rodičom  
  
Viem, čo zjem - je projekt zameraný na zdravú výživu. Do projektu boli zapojené   
triedy  I. stupňa ZŠ. Trieda 3.C dostala ocenenie a finančnú odmenu a pingpongový   
stôl za aktívnu celoročnú prácu. Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku.   
Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 - 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids sa od roku 2009 zapojilo   
už 84 krajín, vrátane krajín Európskej únie. Naši žiaci ho v prvom ročníku   
realizovanom na Slovensku vyhrali.   
  
Technika hrou od základných škôl - Princípom vzdelávacej koncepcie projektu bol rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyústili k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.   
Do projektu boli zapojené tri triedy našej školy. Žiaci dostávali zapožičané pomôcky, ktoré používali na jednotlivé témy v rámci vzdelávacieho procesu. Učitelia boli na začiatku projektu preškolení. Pomôcky kolovali medzi jednotlivými školami   
zapojenými do projektu. Projekt bol realizovaný prostredníctvom Nadácie   
Volkswagen a naša škola získala pomôcky, lebo najlepšie plnila jednotlivé úlohy a v závere odprezentovala najlepšie realizáciu projektu.  
  
Hour of Code - projekt je zameraný na učenie programovanie žiakov na hodinách informatiky. Žiaci II. stupňa boli celoročne zapojení do tohto projektu a viacerým sa programovanie zapáčilo. Projekt bol organizovaný spoločnosťou Microsoft. Boli vyškolení 3 pedagógovia školy.  
hourofcode/   
   
Ekotopfilm - zapojili sme sa do projektu, ktorý je každoročne organizovaný a zameraný na ochranu prírody.  
  
Bezpečne na bicykli - projekt realizovaný Nadáciou Volkswagen.  
  
Profesijné testovanie žiakov - v spolupráci s CPPPaP.  
   
Enviroprojekt - projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR zameraný na environmentálnu výchovu. Názov projektu - Albertova včela. Projekt nebol ešte vyhodnotený.   
  
Oddychová zóna a čitáreň - projekt vyhlásený ČSOB - nebol schválený   
  
Projektové týždne:   
1. Veda na Slovensku - školský projekt zameraný na oboznámenie sa so slovenskými vedcami a ich objavmi   
2. Naša kniha - školský projekt, v ktorom si trieda vybrala knihu, ktorú čítali všetci   
žiaci a potom mali odprezentovať danú knihu v rámci školskej prezentácie ostatným žiakom školy.  
  
Predmetová show - školský projekt pre žiakov II. stupňa. Projekt je zameraný na prezentáciu vedomostí a zručnosti z jednotlivých predmetov.   
  
Študijno-poznávacie pobyty žiakov:  
1. Škótsko  
2. Anglicko  
Škola organizuje v spolupráci s CK D&D team študijno-poznávacie pobyty žiakov do anglicky hovoriacich krajín. Žiaci navštevujú jazykovú školu a zároveň poznávajú   
reálie danej krajiny.   
 
 
 
Učebňa techniky 
tec1.jpgtech2.jpgtech3.jpg
Podpora  
polytechnickej výchovy v škole 
Podarilo sa nám zriadiť učebňu techniky pre žiakov ZŠ. 
 
Projekt podporili: 
 
MČ Bratislava Lamač 
Bratislavský samosprávny kraj 
OZ Pomoc školstvu v Lamači
 
 
-------------------------------------------------------------------------------   
 
 
Školský časopis, ktorý pripravili žiaci školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Angerovej. 
V tvorbe časopisu sa pokračuje aj tento školský rok v krúžku  
Tvorivé písanie, ktorý je každý štvrtok o 14.00 hod. v III.C. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------

Aktívne prestávky a popoludnia 
vybudovanie ihriska pre žiakov I. stupňa a ŠKD 
Projekt podporili: 
ČSOB - 3.000,- € - prvky - kôš, hexagón, mostík
MČ Bratislava - Lamač - 8.900,- € - vyasfaltovanie ihriska
OZ Pomoc školstvu v Lamači
Základná škola
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 ENVIROPROJEKT 2013 
Vybudovanie Eko-Centra školy: 
  • prenosné eko-laboratórium
  • skleník, kompostér, parenisko
  • záhradka - zeleninová, ovocné stromy, okrasná záhradka
Celková výška projektu je 2.836,59 €.  
Z tejto sumy sme dostali 1.988,- € z MŠVVaŠ SR.  
Fotky z projektu si môžete pozrieť vo fotogalérii. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Športujme bezpečne 
Projekt bol podporený Nadáciou Pontis vo výške 1.000,- €
a
Slovenskou sporiteľňou vo výške 500,- €. 
Cieľom projektu bola výmena starého nebezpečného obkladu vo veľkej telocvični
za nový bezpečný, aby deti a ostatní, ktorí používajútelocvičňu športovali bezpečne. 
Celkové náklady boli vo výške 4.113,70 €.
Základná škola uhradila maľovanie telocvične a ostatné náklady dofinancovalo
OZ Pomoc školstvu v Lamači, ktoré o projekt žiadalo. 
predrekonstrukciou1.jpgprerekonstrukciou2.jpgporekonstrukcii2.jpgporekonstrukcii1.jpg
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt rekonštrukcie vnútornej kanalizácie a toaliet 

Náklady na rekonštrukciu kanalizácie a toaliet boli doteraz vo výške 82.985,74 €. 

bsk1.jpgbsk2.jpgbsk3.jpg
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comenius 2012 - 2014 
c16.jpgdscf2434.jpg018.jpg
Prípravné stretnutie zástupcov krajín zúčastnených v projekte - 22. - 25. november 2012 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Naši priatelia z projektu Comenius 
sa zúčastnili s našimi deťmi zápasu Slovana Bratislava  
z projektu Mladý slovanista 
 
 
 
 
logo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne.jpg farebnaverzia.jpg eulogo.jpg
Dátum realizácie:  
02/2010 – 01/2012
 
 
Dopytovo orientovaný projekt
 
Operačný program: Vzdelávanie
4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
 
 
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web