obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
Lyžiarsky kurz
V dňoch 21. až 26. 1. 2018 absolvujú  žiaci 7. ročníka Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici v zariadení Zora. Žiaci pricestovali na miesto v poriadku. Plánovaný návrat je 26. 1. 2018 medzi 18.00 - 18.30 hod.
Vianočné prázdniny 
V čase od  23. 12. 2017 do 5. 1. 2018 budú vianočné prázdniny. Posledný deň v škole je 22. 12. 2017 a vyučovanie sa opäť začína 8. 1. 2018. Prajeme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatku v kruhu najbližších.
Prvá pomoc v škole 
Žiaci 3.A triedy v rámci projektu Záchrana som ja vyhrali pre žiakov I. stupňa celej školy odborné semináre k záchrane ľudského života. 20. decembra budú mať jednotlivé triedy školenia k prvej pomoci na stanovištiach.
Vianočné tvorivé dielne 
Dňa 13. 12. 2017 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. budú Vianočné tvorivé dielne.
Vstupné do jednej dielne je 0,50 €.
Dielne: Ozdoba na stromček, Anjelik, Vianočná ozdoba, Vianočný stromček, Vianočná reťaz s perníka a dielňa - prekvapenie.
Výchovný koncert 
1. 12. 2017 sme zorganizovali Vianočný výchovný koncert pre žiakov školy "Nesieme Vám novinu". Koncert bude v kine Lamač.
1. vystúpenie o 8:30 pre 1.A,B,C,D + 2.A,B,C
2. vystúpenie o 9:45 pre 3.A,B,C + 4.A,B,C
3. vystúpenie o 11:00 pre 5.A,B,C + 6.A,B
4. vystúpenie o 12:00 pre 7.A,B + 8.A,B + 9.A,B
O čom bude koncert?
"Počas koncertu majú žiaci možnosť vidieť a počuť všetky ľudové hudobné nástroje. V tomto koncerte sa viac orientujeme na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začíname s obdobím prichádzajúcej zimy na Martina, postupne prechádzame významnými dňami, spojenými s rôznymi pranostikami a praktikami (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia),pričom sa dostaneme k samotnému Štedrému dňu. Vianočnú atmosféru navodíme koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Rodina Hlbocká"
Fotografovanie 
Dňa 30. 11. 2017 bude fotografovanie portrétov žiakov. Žiaci dostali informovaní súhlas, ktorý treba pani učiteľke odovzdať vyplnený. Prváci môžu mať i kolektívne fotenie do knižného ročníkového albumu.
Deviataci sa budú fotiť na tablo. Bližšie informácie tu. 
Testovanie 5 
Dňa 22. 11. 2017 bude celoslovenské Testovanie 5 pre žiakov 5. ročníka. Testovanie je pre piatakov povinné. Žiaci prídu ráno do školy najneskôr o 7.45 hod. Po testovaní idú piataci domov.
Žiaci I. stupňa sa učia bez zmeny.
Žiaci 6. až 9. ročníka majú z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.
Na obed môžu prísť do jedálne, alebo sa môžu deň vopred odhlásiť zo stravy.
Rodičovské stretnutia 
Dňa 13. 11. 2017 v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod. sa uskutočnia konzultačné stretnutia rodičov. Bližšie inštrukcie podajú triedne pani učiteľky.
Dňa 9. 11. 2017 o 17.00 hod. bude v zborovni školy zasadanie Rady rodičov. Prosím zástupcov za jednotlivé triedy, aby poslali za seba náhradu, v prípade, že sa nemôžu zúčastniť.
Jesenné prázdniny 
V dňoch 30. - 31. 10. 2017 sú jesenné prázdniny pre žiakov. 1.11.2017 je štátny sviatok. Vyučovanie začína 2.11. 2017. Prajeme Vám príjemné prežitie prázdnin s Vašimi deťmi.
Prerušená distribúcia elektriny 
Dňa 8. 11. 2017 v čase od 11.30 hod. do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie.  
Z tohto dôvodu bude upravené vyučovanie nasledovne: 
II. stupeň - vyučovanie končí 5. hodinou, žiaci idú po vyučovaní rovno domov.  
V tento deň nebudú mať zabezpečenú stravu.  
Odhlasovať žiakov II. stupňa zo stravy nie je potrebné, budú odhlásení hromadne.  
 
I. stupeň - vyučovanie končí 4. hodinou. Žiaci, ktorí chodia do Školského klubu detí budú mať zabezpečenú stravu. Ostatní žiaci (tí, čo nechodia do ŠKD) v tento deň nebudú mať zabezpečenú stravu.  
Zo stravovania budú odhlásení.    
 
Stravovanie bude z prevádzkových a hygienických dôvodov zabezpečené len pre žiakov ŠKD.
Ďakujeme za pochopenie.
 
Základný robotický tréning 
Upozorňujeme na zmenu termínu. Keďže sa prihlásilo málo žiakov, tak "Základný robotický tréning" bude 19. 10. 2017 v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. Plagát. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dňa 19. 10. 2017 sa budem konať v škole "Základný robotický tréning" pre žiakov I. stupňa v čase od 14.00  do 15.30 hod. a pre žiakov II. stupňa v čase od 15.30 do 17.00 hod. Tréning z robotom organizuje firma Krúžky v škole, ktorá zabezpečuje lektora a robotov. Prihlásiť sa môžeš záväzne do 10. 10. 2017 u riaditeľky alebo zástupkýň školy. Zúčastniť sa môže maximálne 20 žiakov z každého stupňa.
Ak máš záujem o prácu s robotom, tak sa prihlás čo najskôr.
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 
Dňa 22. 11. 2017 sa bude konať Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Z organizačných dôvodov budú mať v tento deň riaditeľské voľno žiaci 6. až 9. ročníka. I. stupeň sa učí podľa rozvrhu. Piataci po skončení testovania pôjdu domov.
Pedagogická prax 
V týždni od 23. 10. do 27. 10. 2017 bude prebiehať v škole pedagogické prax študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Študenti majú naplánované náčuvy na jednotlivých vyučovacích hodinách.
Hore hájom 
Dňa 11. 10. 2017 od 11.00 hod. v spolupráci s MÚ Lamač organizujeme preteky žiakov I. stupňa na bicykloch "Hore hájom". Žiaci si môžu ráno zaparkovať bicykle v oplotenom ihrisku zo strany Studenohorskej ulice.
Technická olympiáda 
Žiaci II. stupňa sa môžu zúčastniť Technickej olympiády. Kto má rád techniku nech sa prihlási u pána učiteľa PaedDr. Kuzára do 29.10. 2017. Bližšie informácie. 
LaBeh 2017 
Dňa 28. 9. 2017 sa uskutoční v rámci Európskeho dňa športu LaBeh 2017 žiakov (Lamačský beh) základnej školy. Štart prvého stupňa bude o 9.00 hod. postupne po triedach a kategóriách chlapci a dievčatá. O 11.00 hod. bude pokračovať II. stupeň. Vyhodnotenie bude po skončení pretekov.
Výsledky volieb zástupcov do Rady školy 
Dňa 11. 9. 2017 prebiehali voľby zástupcov do Rady školy.
Za rodičov boli zvolení do Rady školy: Ing. Andrej Trtala, Mgr. Mária Šimončičová, p. Jana Bruteničová, Mgr. Barbora Liptáková.
Za pedagogických zamestnancov boli zvolené: Mgr. Jana Rovenská, Mgr. Júlia Parová.
Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Darina Hrádeková.
Zástupcovia za MČ Bratislava Lamač zostávajú v nezmenenom zložení: Ing. Lukáš Baňacký, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Júlia Ondrišová, Mgr. Svetlana Maňová.
Ďakujeme všetkým  za aktívnu účasť na voľbách. Novozvoleným členom Rady školy gratulujeme a prajeme veľa síl a dobrých myšlienok pri riešení záležitostí našej školy.
Celoškolské rodičovské stretnutie 
Dňa 11. 9.  o 17.00 hod. sa uskutoční v jedálni ZŠ celoškolské stretnutie rodičov. Prosíme rodičov, aby si našli čas, lebo súčasťou tohto stretnutia je aj voľba zástupcov do Rady školy. Na voľbe musí byť prítomná nadpolovičná väčšina rodičov. Po spoločnom stretnutí nasleduje triedne rodičovské stretnutie, na ktorom dostanete vzdelávacie poukazy na krúžkovú činnosť detí. Zoznam krúžkov nájdete na tejto stránke v časti krúžky a aktivity pre všetkých.
Didaktické hry 
Dňa 7. 9. 2017 budú mať žiaci I. stupňa Didaktické hry v prírode. Žiaci pôjdu pod vedením triednych pani učiteliek do neďalekej prírody, kde absolvujú rôzne druhy hier zamerané na CO, ochranu života a zdravia, dopravnú výchovu a pod.
Účelové cvičenie 
V dňoch 7.  - 8. 9. 2017 budú mať žiaci II. stupňa účelové cvičenie. 7. 9. absolvujú teoretickú prípravu v škole a 8. 9. 2017 pôjdu do terénu, kde absolvujú praktickú časť účelového cvičenia.
Autobus MHD č. 130
Základná škola požiadala Dopravný podnik Bratislava o zmenu cestovného poriadku linky č. 130 tak, aby mohol byť žiakmi využívaný ráno do školy a poobede zo školy a slúžil ako náhrada školského autobusu. Dopravný podnik našej žiadosti vyhovel a od 4. 9. 2017 bude zmena realizovaná.
                                žiadosť ZŠ                                                                                       odpoveď DPB 
Oznam Školskej jedálne 
Žiadame všetkých zamestnancov a žiakov, ktorí sú prihlásení na stravu v ŠJ a nechcú sa naďalej v školskom roku 2017/2018 stravovať, aby podali odhlášku v kancelárii ŠJ najneskôr do 4. 9. 2017.
V prípade nedodania odhlášky bude strava stravníkovi účtovaná. 
Začiatok školského roku 2017/2018 
Školský rok 2017/2018 začína 4. 9. 2017.
Prváci majú slávnostné privítanie o 8.00 hod. v kine Lamač. Po otvorení sa presunú do svojich tried v škole.
Žiaci 2. - 9. ročníka začínajú o 9.00 hod. v svojich triedach. 
Vypočujú si privítanie v školskom rozhlase, dostanú pokyny na nasledujúce dni a rozvrh hodín. Prvý deň bude vyučovanie trvať do 10.30 hod. Obed začína o 11.00 hod.
Žiaci I. stupňa môžu zostať popoludní v školskom klube detí do 16.00 hod.
Na školské stravovanie sa môžu žiaci prihlásiť už v čase od 28. do 31. 8. 2017, alebo 4. 9. 2017.
OZNAM  
V dňoch 24. a 25. 8. 2017 sú zamestnanci základnej školy na výjazdovom zasadaní v Šoporni. Stránkové dni budú 30. a 31. 8. 2017 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web