obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
Posledný deň v školskom roku 2017/2018 
Organizácia posledného dňa školského roku je nasledovná:
8.00 hod. - vyhodnotenie školského roku - v triedach
9.00 hod. - rozdávanie vysvedčení - v triedach
10.00 hod. - posledné zvonenie a pasovanie budúcich deviatakov - 8. a 9. ročník - hlavná chodba a schodište školy
11.00 - 13.00 hod. - obed v školskej jedálni
ŠKD funguje od 6.30 hod. do 15.00 hod.
Prajeme všetkým žiakom príjemné prázdniny. Tešíme sa na Vás opäť 4. septembra 2017.
Červené jabĺčko
Pozrite si naše video - https://www.youtube.com/watch?v=mA0ts5TAnQo. Pani učiteľka Mgr. Miriama Šelepová nacvičila na hodinách hudobnej výchovy so žiakmi známu pieseň Červené jabĺčko trochu inak a vystúpili na Deň matiek a Predmetovej show v kine Lamač.
Letný Školský klub detí 
ZŠ Malokarpatské nám. ponúka pre svojich žiakov 1. stupňa prázdninovú činnosť ŠKD v pracovných dňoch 3. – 14. júla 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. 
Poplatok:     nezávisle od počtu dní v letnom ŠKD  
18,- € - deti s trvalým pobytom v MČ Lamač  
25,- € - deti s trvalým pobytom mimo MČ Lamač  
+ poplatok za obedy (1 obed = 1,09 €) 
Letný ŠKD sa otvorí pri minimálnom počte 15 prihlásených detí. V prípade záujmu odovzdajte túto prihlášku do 15.6.2017. Dodatočné odhlásenie je možné len v prípade choroby dieťaťa. 
Škola v prírode 
Žiaci pricestovali do školy v prírode - Poľana, hotel Royal - v poriadku. Už sú ubytovaní. Plánovaný návrat je 2.6.2017.
Predmetová show 
Dňa 2. 6. 2017 organizujeme Predmetovú show žiakov II. stupňa ZŠ. Žiaci budú prezentovať ukážky z jednotlivých predmetov. Srdečne pozývame rodičov, aby prišli povzbudiť svoje deti. Program Predmetovej show. 
Deň športu 
Dňa 1. júna škola organizuje Deň športu na školskom ihrisku. Žiaci budú cvičiť na stanovištiach a hrať turnaj v T-balle. Príďte povzbudiť Vaše deti.
Hľadáme pedagógov k budúcemu školskému roku 2017/2018
K budúcemu školskému roku hľadáme:
  • učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie - I. stupeň ZŠ,
  • učiteľa/ku - Informatiky - Techniky - Matematiky, tieto predmety môžu byť aj v kombinácii s iným predmetom.
Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • pedagogického smeru (alebo doplňujúce pedagogické štúdium), 
  • počítačové zručnosti - používateľská znalosť Microsoft Office balík, internet,
  • bezúhonnosť.
Svoj životopis a žiadosť môžete poslať na mailovú adresu: info@skolalamac.sk , alebo sa môžete informovať telefonicky na čísle 0904 765 188.
Deň matiek
17. 5. 2017 o 17.00 hod. Vás srdečne pozývame na vystúpenie žiakov ku Dňu matiek. Vystúpenie sa bude konať  v kine Lamač.
Voľné pracovné miesto v ZŠ 
Základná škola prijme do pracovného pomeru upratovačku. Nástup od 1. 6. 2017. Požadované vzdelanie: základné a stredoškolské.
Rodičovské stretnutie 
Pozývame Vás na rodičovské stretnutia dňa 10. 4. 2017 v čase od 17.00 do 18.30 hod. Stretnutia majú buď konzultačný alebo triedny charakter, podľa pokynov triednych pani učiteliek.
Veľkonočné tvorivé dielne 
Pozývame Vás dňa 6. 4. 2017 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. na Veľkonočné tvorivé dielne. Pripravili sme pre Vás 5 dielní. Poplatok v každej dielni je 0,50 €.
Celoslovenské Testovanie 9 
Dňa 5. 4. 2017 v čase od 8.00 hod. do 11.45 hod. sa uskutoční Testovanie 9. Všetci deviataci musia byť v škole o 7.45 hod. Žiaci I. stupňa sa učia podľa upraveného rozvrhu hodín. Žiaci 5. - 8. ročníka o 9.00 hod. idú na filmové predstavenie. Po skončení predstavenia majú program s triednymi pani učiteľkami do 11.45 hod.
Skrátená prevádzka ŠKD 
Dňa 30. 3. 2017 bude otvorený Školský klub deti do 16.00 hod. z prevádzkových dôvodov. Prosíme rodičov, ktorých deti navštevujú ŠKD, aby si ich vyzdvihli do 16.00 hod. Ďakujeme za ústretovosť.
Deň otvorených dverí 
Dňa 28. 4. 2017 Vás pozývame na Deň otvorených dverí v našej základnej škole. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali zvonenie a rozpis podľa letáka. 
Otvorené hodiny pre materské školy 
V spolupráci s materskými školami organizujeme v dňoch 27. a 28. 3. 2017 otvorené hodiny. Predškoláci si vyskúšajú hodinu telesnej výchovy, angličtiny a informatiky.
Duálne vzdelávanie 
Vážení rodičia, po ukončení základnej školy sa Vaše dieťa môže hlásiť na duálne vzdelávanie. Bližšie informácie nájdete na webových sídlach - www.dualnysystem.sk alebo www.potrebyovp.sk . Informačný leták tu.
Plavecký kurz 
Škola organizuje pre žiakov 3. ročníka plavecký kurz. Dĺžka kurz je 10 hodín. Cena za kurz je 15,- €. Prihlášky s poplatkom sa odovzdávajú triednym pani učiteľkám do 24. 3. 2017. Potom žiaci dostanú tlačivo - Písomné vyhlásenie a informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.
Plavecký kurz môže absolvovať len dieťa, ktorému potvrdí detský lekár, že môže absolvovať kurz plávania. Toto potvrdenie je potrebné odovzdať spolu s tlačivom do 31. 3. 2017.
  Tlačivá 
 2% z daní
Prosíme Vás o poukázanie 2% alebo 3% z daní nášmu OZ Pomoc školstvu v Lamači. Vďaka Vašim príspevkom sa nám darí zabezpečiť kvalitnejší výchovno-vzdelávací proces žiakov a to nákupom učebných pomôcok, a učebníc, inováciou a zariadením učební,  zabezpečením rôznych aktivít na spestrenie školského životy žiakov. Na budúci školský rok oslávi škola 40. výročie otvorenia brán školy a chceli by sme zorganizovať rôzne aktivity s tým spojené.  (http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3115 ) 
Ponuka práce 
Základná škola príjme učiteľa/ľku matematiky od 1. 4. 2017. Uchádzač/čka musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru, predmet matematika.
Škola hľadá správcu telocvične na zastupovanie počas PN. Uchádzač musí spĺňať: ukončené stredoškolské vzdelanie.
Polročné prázdniny 
Jarné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v čase od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017. Vyučovanie opäť začína 27. 2. 2017.
Polročné vysvedčenie a polročné prázdniny 
Dňa 31. 1. 2017 budú žiaci dostávať výpisy z polročných vysvedčení. Prosíme rodičov, aby si výpisy pozreli a podpísané ich žiaci priniesli triednej učiteľke. Prosíme aj o upozornenie na chyby v osobných údajoch žiaka. V tento deň sa žiaci učia 4 vyučovacie hodiny. ŠKD funguje ako v bežný deň.
Polročné prázdniny budú v piatok 3. 2. 2017. V štvrtok 2. 2. 2017 sa učí podľa rozvrhu. ŠKD pracuje ako v bežný deň. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 6. 2. 2017.
Lyžiarsky kurz 
Žiaci pricestovali na lyžiarsky kurz do Tatranskej Lomnice v poriadku. Plánovaný návrat je 27. 1. 2017 medzi 18.30 hod. až 19.00 hod. 
Rodičovské stretnutie 
Dňa 16. 1. 2017 v čase medzi 17.00 až 18.30 hod. sa uskutoční konzultačné alebo triedne rodičovské stretnutie (podľa pokynov triednych pani učiteliek). V tento deň nebude mať triedne rodičovské 1. B.  V prípade, že pre chorobu budú chýbať iní učitelia, oznámime Vám to v pondelok v priebehu dňa.
Všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava - Lamač č. 2/2016 
Od 1.1. 2017 vstúpilo v platnosť nové Všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava - Lamač č. 2/2016, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač. VZN stanovuje výšku poplatku na jedného žiaka v ŠKD na 18,- € na mesiac pre žiaka s trvalým pobytom v MČ Bratislava - Lamač a 25,- € na mesiac pre žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci. 
POĎAKOVANIE 
Vedenie školy a pedagogický zbor Vám praje krásne sviatky v kruhu najbližších a v novom roku veľa zdravia, šťastia a lásky. Ďakujeme za spoluprácu v roku 2016 a tešíme sa spoločné stretnutia v novom roku 2017.
Vianočné prázdniny 
Dňa 22. 12. 2016 (štvrtok)  je posledný deň vyučovania pred prázdninami. Vyučovanie v tento deň končí 4. vyučovacou hodinou. ŠKD bude mať skrátenú prevádzku do 16.30 hod.  Prázdniny sú v čase od 23. 12. 2016 do 5. 1. 2017. Vyučovanie začína 9. 1. 2017 v pondelok.
Vianočné tvorivé dielne 
Dňa 15. 12. 2016 od 15.00 hod. do 17.00 hod. budú Vianočné tvorivé dielne. Vstupné do jednej dielne bude 0,50€. Pozývame aj rodičov alebo súrodencov detí, aby si užili spoločné tvorivé popoludnie.
Dielne budú v triedach:
1.C  - Vianočný obrázok
1.B - Vianočný kapor
2.C - Ozdoba na stromček - trblietavá guľa
4.A - Vianočný svietnik
4.B - Vianočný ozdoba - venček
kuchynka - medovníkový svietnik
Vianočná burza 
Dňa 15. 12. 2016 v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. detský parlament organizuje Vianočnú burzu, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Loptové a pohybové hry - MiniBasketbal 
MBK Karlovka organizuje ukážku činnosti krúžku Loptové a pohybové hry. Počas vyučovania 28. 11. 2016 absolvujú žiaci 2. - 4. ročníka v telocvični praktické ukážky. V prípade, že budete mať o krúžok  záujem informujte sa na čísle 0917193476 alebo mailom - pripravka@mbkkarlovka.sk
Nízkoprahový program pre deti a mládež 
Občianske združenie Ichtys Vás pozýva na akciu Lamač street start 24. 11. 2016 v čase od 13.30 do 17.30 hod. na multifunkčnom ihrisku pri škole. Bližšie informácie o organizácii nájdete v letáčiku.  
Rodičovské stretnutie 
Srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré bude dňa 21. 11. 2016.
Triedy 2.A, 2.B a 2.C budú mať  triedne rodičovské stretnutie o 16.00 hod.
Triedy 3.A, 3.B a 3.C budú mať triedne stretnutie o 16.30 hod.
Ostatné triedy budú mať konzultačné rodičovské stretnutie, prípadne triedne podľa inštrukcií triednej pani učiteľky.
V čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. sa bude konať v zborovni školy zasadanie pedagogickej rady
k štvrťročnej klasifikácii výchovy a vzdelávania žiakov.
Hosťovská rodina - Educate Slovakia 
V týždni od 23. 1.  do 27. 1. 2016 škola realizuje projekt Educate Slovakia prostredníctvom organizácie AISEC
(bližšie informácie na www.aiesec.sk  prípadne mailom - ema.odruskova@aiesec.sk). 
Projekt sa týka multikultúrnej výchovy v anglickom jazyku.
Zapojte sa ako hosťovská rodina a prineste si kúsok sveta do svojej obývačky. Táto organizácia ponúka možnosť ubytovať študentov zo zahraničia hovoriacich anglicky. Môžete ubytovať študentov, ktorí budú pôsobiť na našej škole, alebo iných na obdobie jedného  až piatich týždňov. (plagát) 
Otvorenie Roku čitateľskej gramotnosti 
Naši žiaci boli na otvorení Roku čitateľskej gramotnosti v zmysle hesla "Myslenie je pohyb" v SAV za prítomnosti ministra školstva SR a športovcov Mateja Tótha a Richarda Lindtnera. https://www.minedu.sk/minister-skolstva-peter-plavcan-vyhlasil-citatelsku-sutaz-pre-skoly/  
Jesenné prázdniny 
V čase od 28. 10.  do 31. 10.  2016 sú jesenné prázdniny. 1. 11. 2016 je štátny sviatok. Vyučovanie sa opäť začína 2. 11. 2016.
Krúžky školy 
Od 26. 9. 2016 začínajú fungovať školské krúžky. Otvorené sú len krúžky do ktorých sa prihlásilo najmenej 12 žiakov. Na základe Vašich prihlášok a odovzdaných vzdelávacích poukazov sa otvárajú nasledovné krúžky:
Varíme, pečieme, Športové hry ŠKD, Ľudový spev, Fit šport, Čarovná flauta, Angličtina pre 3. - 4. ročník, Florbal, Chemický krúžok, Astronomický krúžok, Športové hry II. stupeň, Matematika pre 8. ročník, Príprava z matematiky pre 9. ročník, Príprava zo slovenčiny pre 9. ročník.
Riaditeľské voľno 
Na základe odporúčanie MŠVVaŠ SR a v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľujem na 16. 9. 2016 žiakom školy riaditeľské voľno.
V tento deň v Bratislave koná "Neformálne zasadanie vrcholových predstaviteľov 27 krajín štátov alebo vlád", počas ktorého sa zo strany Policajného zboru a spolupracujúcich ozbrojených zložiek príjmu bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni.
Rodičovské stretnutie 
Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré bude dňa 12. 9. 2016 o 17.00 hod. v jedálni školy. Dostanete základné informácie o tomto školskom roku, dostanete vzdelávacie poukazy pre Vaše dieťa a predstavia sa Vám zástupcovia niektorých organizácií, ktoré budú realizovať krúžky na našej škole.
Stretnutie bude pokračovať v triedach.  
Začiatok školského roku 2016/2017 
Školský rok 2016/2017 začína 5. 9. 2016.
Prváci majú slávnostné privítanie o 8.00 hod. v kine Lamač. Po otvorení sa presunú do svojich tried v škole.
Žiaci 2. - 9. ročníka začínajú o 9.00 hod. v svojich triedach. 
Vypočujú si privítanie v školskom rozhlase, dostanú pokyny na nasledujúce dni a rozvrh hodín. Prvý deň bude vyučovanie trvať maximálne do 11.00 hod. Obed začína o 11.30 hod.
Žiaci I. stupňa môžu zostať popoludní v školskom klube detí.
Na školské stravovanie sa môžu žiaci prihlásiť už v čase od 24.  do 31. 8. 2016, alebo 5. 9. 2016.
11 - dňový jazykovo - poznávací pobyt vo Veľkej Británii s ubytovaním v Edinburghu a so zástavkou  
v Amsterdame 
V budúcom školskom organizujeme 11 - dňový jazykovo - poznávací pobyt žiakov vo Veľkej Británii. Ubytovaní budú žiaci v rodinách v Edinburghu. Na spiatočnej ceste bude zastávka v Amsterdame. Prihlášky je potrebné odovzdať pani zástupkyni Mgr. Imrichovej.
Bližšie informácie o pobyte, záväzná prihláška, všeobecné podmienky D&D TEAM s.r.o.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web