obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.  
Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava k zákonu 211/2000 Z. z.   
 
   
1. Fyzické alebo právnické osoby majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií, na sekretariáte riaditeľky školy, u zástupkyne riaditeľky školy, alebo priamo u riaditeľky školy.

 
2. Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese :
Základná škola Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
 
 
osobne - ústne u riaditeľky školy, iným technicky vykonateľným spôsobom - napr. telefónom  kontakt : 02/64780640, 0904 765 188 -  riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková alebo emailom : petakova@skolalamac.sk   
3. Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :  
pondelok: 8.00 - 15.00 hod.  
utorok : 8.00 - 15.00 hod.  
streda : 8.00 - 15.00 hod.  
štvrtok : 8.00 - 15.00 hod.  
piatok : 8.00 - 15.00 hod.  
4. Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na tejto webovej stránke v časti zverejnené dokumenty 
 
5. Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú školu:  
6. Oznámenie  o protispoločenskej činnosti   
Podnet možno podať: písomne, ústne do záznamu, elektronickou poštou aj bez zaručeného elektronického podpisu 
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór MČ 
  
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web